E-mail:
Hasło:
wschód:
zachód:
07:28
16:09
wschód:
zachód:
09:57
23:54
imieniny: Jana i Przybysława
Piątek
27 stycznia 2023
TAK
NIE
Numer 3/2020
Spis treści
Ostatnio dodane w galerii
Autor:
Regulamin strony internetowej

I. Definicje

1.1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z usług świadczonych przez Usługodawcę poprzez serwis internetowy www.ptaki-polski.pl znajdujący się pod adresem internetowym http://www.ptaki-polski.pl

1.2. Usługodawcą w rozumieniu niniejszego regulaminu jest Agencja Przyrodnicza AVES, z siedzibą w Zielonej Górze, Al. Wojska Polskiego 80b/35, 65-762 Zielona Góra o numerze identyfikacji podatkowej NIP 7811052359, wydawca kwartalnika „Ptaki Polski”.

2. Użyte w niniejszym regulaminie definicje oznaczają odpowiednio:

 1. Konto – dostępna dla Użytkownika po prawidłowym zalogowaniu się część serwisu www.ptaki-polski.pl pozwalająca na gromadzenie i modyfikację jego danych osobowych oraz innych danych w www.ptaki-polski.pl,
 2. Społeczność – społeczność Użytkowników korzystających z www.ptaki-polski.pl,
 3. Newsletter – usługa pozwalająca Użytkownikowi na subskrybowanie i otrzymywanie bezpłatnych e-gazet oraz innych informacji pochodzących od Usługodawcy,
 4. Profil - zgromadzone w www.ptaki-polski.pl dane Użytkownika; Użytkownik może zmieniać, uzupełniać bądź ograniczać zakres danych zgromadzonych w Profilu,
 5. Użytkownik – osoba fizyczna krajowa lub zagraniczna, która dokonała prawidłowej rejestracji w www.ptaki-polski.pl,
 6. Usługi – świadczone na rzecz Użytkownika przez Usługodawcę lub osoby trzecie, odpłatnie lub nieodpłatnie, usługi związane z funkcjonowaniem www.ptaki-polski.pl,

II. Warunki ogólne korzystania z usług

3.1. Korzystanie z usług świadczonych poprzez serwis www.ptaki-polski.pl jest dobrowolne i bezpłatne dla wszystkich Użytkowników po dokonaniu prawidłowej rejestracji. Usługodawca może wprowadzić odpłatność za niektóre usługi. O konieczności poniesienia opłaty Użytkownik zostanie za każdym razem poinformowany.

3.2. Każdy Użytkownik korzysta z usług świadczonych poprzez serwis www.ptaki-polski.pl na własną odpowiedzialność.

3.3. Prawidłowe korzystanie z pełni usług świadczonych w www.ptaki-polski.pl jest możliwe wyłącznie przy pomocy podłączonego do internetu komputera klasy PC, Mac lub podobnego, wyposażonego w system operacyjny (np. Linux, Mac OS, Windows lub podobny) oraz przeglądarkę internetową (np. Firefox, Opera, Safari lub podobną).

III. Rejestracja w serwisie, ochrona danych osobowych

4.1. Usługodawca zapewnia Użytkownikom ochronę danych osobowych zgromadzonych w serwisie www.ptaki-polski.pl w sposób zgodny z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 101 poz. 926 z 2002 r. z późn. zm.) oraz niniejszym Regulaminem. Administratorem zbioru danych jest Usługodawca.

4.2. Podczas rejestracji w www.ptaki-polski.pl Użytkownik podaje następujące dane osobowe (profil Użytkownika):

 1. imię i nazwisko,
 2. adres poczty elektronicznej,
 3. dane o charakterze demograficznym,

4.3. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest całkowicie dobrowolne. Usługodawca nie weryfikuje podanych danych osobowych, jednakże zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia niektórych Usług bez podania przez Użytkownika określonych danych osobowych (dotyczyć to może np. udziału w organizowanych konkursach i promocjach dla Użytkowników). O każdorazowej konieczności podania tych danych osobowych Użytkownik zostanie odrębnie powiadomiony.

4.4. Użytkownik wyraża zgodę na zbieranie, gromadzenie i przetwarzanie przez Usługodawcę następujących danych technicznych i technologicznych:

 1. adres IP,
 2. wywołany adres internetowy (url),
 3. adres internetowy, z którego Użytkownik przeszedł na strony www.ptaki-polski.pl,
 4. rodzaj przeglądarki, z jakiej Użytkownik korzysta.
 5. innych informacji transmitowanych protokołem http.

4.5. Użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie przez Usługodawcę na jego komputerze niewielkich plików tekstowych (tzw. cookies) niezbędnych do prawidłowego świadczenia usług przez Usługodawcę. Pliki te nie gromadzą danych osobowych Użytkownika, nie zmieniają konfiguracji jego komputera, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych, wirusów lub trojanów, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Użytkownika, nie są przetwarzanie przez inne serwisy internetowe i mogą być w każdym momencie usunięte przez Użytkownika.

5.1. Poprzez zarejestrowanie Konta oraz korzystanie z usług świadczonych poprzez serwis www.ptaki-polski.pl Użytkownik wyraża zgodę na:

 1. przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Użytkownika przez Usługodawcę w zakresie niezbędnym do świadczenie usług poprzez serwis www.ptaki-polski.pl,
 2. przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Użytkownika przez Usługodawcę w celach marketingowych i statystycznych,
 3. przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Użytkownika w celu reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych w www.ptaki-polski.pl,
 4. rozpowszechnianie danych osobowych Użytkownika zgromadzonych w Profilu w sieci internet, w sposób określony w odpowiedniej części serwisu www.ptaki-polski.pl,

5.3. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie od Usługodawcy informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204) na podany w Profilu adres poczty elektronicznej oraz poprzez indywidualne komunikaty kierowane poprzez infrastrukturę www.ptaki-polski.pl do nieokreślonej liczby Użytkowników.

5.4. Usługodawca może uzależnić świadczenie niektórych Usług od wyrażenia przez Użytkownika dodatkowej zgody na przetwarzanie bądź przekazywanie danych osobowych innym podmiotom, w zakresie niezbędnym do świadczenia Usług. Użytkownik będzie każdorazowo informowany o konieczności wyrażenia zgody na przetwarzanie bądź przekazywanie danych osobowych innym podmiotom.

5.5. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie od Usługodawcy na podany adres poczty elektronicznej informacji o charakterze technicznym oraz innych danych związanych z funkcjonowaniem www.ptaki-polski.pl. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki powstałe wskutek podania przez Użytkownika nieprawdziwych bądź nieprawidłowych danych.

6.1. Przed rozpoczęciem korzystania z usług świadczonych poprzez serwis www.ptaki-polski.pl każdy Użytkownik może dokonać rejestracji Konta. Rejestracja polega na prawidłowym wypełnieniu formularza rejestracyjnego dostępnego w internecie na stronie www.ptaki-polski.pl.

6.2. Użytkownik powinien podać prawdziwe i prawidłowe dane niezbędne do zarejestrowania Konta.

6.3. Użytkownik powinien aktualizować dane zgromadzone w serwisie www.ptaki-polski.pl w miarę potrzeby.

6.4. Z jednego Konta może korzystać wyłącznie jeden Użytkownik. Użytkownik nie może udostępniać danych Konta innym osobom. Jeśli wskutek udostępnienia danych Konta osoba trzecia poniosła jakąkolwiek szkodę, do jej naprawienia zobowiązany będzie Użytkownik.

6.5. Użytkownik może korzystać z wszystkich Usług świadczonych poprzez serwis www.ptaki-polski.pl w ramach jednego Konta. Użytkownik posiada jedną tożsamość w ramach wszystkich Usług.

6.6. Likwidacja Konta następuje na żądanie użytkownika, który może samodzielnie skasować swoje Konto logując się do Profilu Użytkownika. Wskutek likwidacji Konta dane osobowe Użytkownika zostają usunięte, a Użytkownik traci możliwość korzystania z Usług.

6.7. Likwidacja Konta nie wiąże się z usunięciem z www.ptaki-polski.pl utworów, danych, opinii, komentarzy i innej aktywności Użytkownika, chyba że niniejszy Regulamin stanowi inaczej.

7.1. Usługodawca może odmówić rejestracji Użytkownikowi bądź zlikwidować bez podania przyczyn Konto Użytkownika, jeśli:

 1. cel rejestracji jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania serwisu www.ptaki-polski.pl,
 2. działalność Użytkownika jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich,
 3. Użytkownik w sposób szczególnie rażący narusza postanowienia niniejszego regulaminu bądź prawa osób trzecich, w tym innych Użytkowników serwisu www.ptaki-polski.pl.
 4. Użytkownik zamieszcza obraźliwe lub wulgarne treści oraz reklamy w komentarzach,

7.2. W przypadkach mniejszej wagi Usługodawca może poprzestać na czasowym zawieszeniu Konta bądź usunięciu bezprawnych bądź niezgodnych z regulaminem danych Użytkownika.

7.3. Usługodawca powiadomi Użytkownika o fakcie zawieszenia lub likwidacji Konta bądź o usunięciu danych w dowolny sposób, w szczególności poprzez wysłanie wiadomości email na wskazany adres poczty elektronicznej lub poprzez indywidualną wiadomość prywatną.

7.4. Likwidacja lub zawieszenie Konta może mieć skutek w zaprzestaniu świadczenia innych usług poprzez www.ptaki-polski.pl. Jeśli Użytkownik korzystał z usług odpłatnych, Usługodawca zobowiązany jest zwrócić mu niewykorzystaną część należności, po potrąceniu.

IV. Odpowiedzialność stron

8.1. Korzystając z usług świadczonych w serwisie www.ptaki-polski.pl każdy Użytkownik zobowiązuje się do:

 1. przestrzegania porządku prawnego, w szczególności przepisów o ochronie danych osobowych i dobrach osobistych innych osób,
 2. przestrzegania zasad niniejszego Regulaminu,
 3. używania usług i narzędzi dostępnych w www.ptaki-polski.pl w sposób zgodny z ich przeznaczeniem, w szczególności niekorzystania w celach niezgodnych z prawem,
 4. poszanowania polskiego prawa, zasad netykiety oraz dóbr osobistych innych Użytkowników,
 5. stosowania technik i urządzeń nie zakłócających pracę infrastruktury informatycznej,
 6. nie podejmowania innych działań niezgodnych z przeznaczeniem www.ptaki-polski.pl.

8.2. Użytkownik powinien zachować w tajemnicy jego dane służące do korzystania z usług dostępnych w www.ptaki-polski.pl, w szczególności jego hasła dostępowe.

8.3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone Użytkownikowi lub osobie trzeciej wskutek nieprawidłowego zabezpieczenia danych, o których mowa w ust. 8.2 regulaminu.

8.4. Zabrania się Użytkownikowi zamieszczać reklam oraz wszelkich informacji o charakterze komercyjnym. Nie wolno też wykorzystywać www.ptaki-polski.pl do agitacji politycznej, religijnej lub innej niezgodnej z tematyką serwisu.

9.1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za działania i zaniechania Użytkowników. W szczególności organizator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie dóbr osobistych bądź praw autorskich osób trzecich przez Użytkowników bądź osoby trzecie.

9.2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za działania i zaniechania osób trzecich podjętych pod wpływem opinii i komentarzy rozpowszechnianych w serwisie www.ptaki-polski.pl.

9.3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niemożność korzystania z usług świadczonych poprzez serwis www.ptaki-polski.pl wskutek jakichkolwiek utrudnień niezależnych od Usługodawcy, w szczególności leżących po stronie dostawcy usług dostępu do internetu, usług hostingowych i innych.

9.4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w działaniu serwisu www.ptaki-polski.pl bądź poszczególnych Usług. Usługodawca zastrzega sobie prawo przerwy w dostępności serwisu www.ptaki-polski.pl, zwłaszcza z przyczyn technicznych bądź innych.

9.5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody majątkowe i niemajątkowe poniesione przez Użytkownika wskutek korzystania z usług świadczonych poprzez serwis www.ptaki-polski.pl, chyba że zostały wyrządzone umyślnie przez Usługodawcę lub niniejszy Regulamin stanowi odmiennie.

10.1. Użytkownik może korzystać z udostępnionych przez Usługodawcę oprogramowania oraz powierzchni serwerowej w celu tworzenia i rozpowszechniania dowolnych utworów i treści, z zachowaniem poniżej określonych warunków.

10.2. Użytkownik może rozpowszechniać wyłącznie utwory, których jest autorem bądź przysługują mu prawa do korzystania z utworów w sposób niezbędny do ich rozpowszechnienia.

10.3. Użytkownik wyraża zgodę na rozpowszechnianie przez Usługodawcę w sieci internet wszystkich utworów bądź tekstów, w taki sposób, aby każda osoba miała do nich dostęp w czasie i miejscu przez siebie wskazanym.

10.4. Użytkownik udziela Usługodawcy nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo bądź terytorialnie licencji na korzystanie z rozpowszechnionych utworów w dowolny sposób w celu promocji www.ptaki-polski.pl.

11. Użytkownik nie może podejmować działań sprzecznych z prawem bądź dobrymi obyczajami, w szczególności:

 1. rozpowszechniać treści i symboli sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, propagujących przemoc, bądź treści naruszających dobre obyczaje,
 2. używać wyrażeń powszechnie uznanych za wulgarne lub obraźliwe, naruszających zasady netykiety, 
 3. rozpowszechniać utworów, do których autorskie prawa majątkowe przysługują osobie trzeciej, bez jej zgody.

12.1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści oraz dane rozpowszechnione przez Użytkownika, a także za treści oraz dane rozpowszechnione w komentarzach do wpisów.

12.2. Usługodawca może zablokować dostęp bądź trwale usunąć dane rozpowszechnione przez Użytkownika, w tym każdy wpis, utwór bądź komentarz, jeśli poweźmie urzędową lub wiarygodną informację o bezprawnym charakterze tych danych. O zablokowaniu dostępu bądź usunięciu danych Usługodawca nie musi informować Użytkownika. W takim przypadku Usługodawca zwolniony jest z odpowiedzialności za skutki zablokowania dostępu bądź usunięcia danych.

12.3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:

 1. skutki problemów technicznych z działaniem www.ptaki-polski.pl, nieprawidłowości działania sieci internet, przerwy w działaniu www.ptaki-polski.pl związane z czasową konserwacją lub przeglądem systemu,
 2. szkody powstałe wskutek nieprawidłowego zapisu lub odczytu danych,
 3. skutki powzięcia przez inne osoby informacji o haśle Użytkownika,
 4. skutki uszkodzenia lub utraty bazy danych, awarii sprzętu lub oprogramowania, 
 5. skutki zaprzestania świadczenia usługi, w tym za usunięcie jego danych bądź utworów w przypadku likwidacji wybranej sekcji www.ptaki-polski.pl lub likwidacji bazy danych osobowych.

V. warunki świadczenia Usług

13.1. Komentarz jest usługą pozwalającą na publiczne komentowanie zjawisk i zdarzeń przez Użytkowników. Użytkownik korzystający z Komentarzy nie powinien zamieszczać reklam i ogłoszeń we wpisach.

13.2. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na to, iż jego wypowiedzi są powszechnie dostępne w sieci internet. Użytkownik wyraża zgodę na to, aby inni Użytkownicy komentowali jego wypowiedzi.

13.3. Usługodawca może zablokować możliwość korzystania przez Użytkownika z Komentarzy, jeśli:

 1. Użytkownik w sposób rażący dopuszcza się naruszenia dóbr osobistych innych osób,
 2. jeśli sposób korzystania z Komentarzy bądź treści rozpowszechnianie w Komentarzach pozostają w sprzeczności z ust. 8.1 bądź ust. 11 niniejszego Regulaminu,
 3. jeśli komentarze mają charakter reklamowy bądź spamerski.

14.1. Newsletter to usługa pozwalająca Użytkownikowi na subskrybowanie i otrzymywanie bezpłatnych e-gazet oraz innych informacji pochodzących od Usługodawcy.

14.2. Korzystając z usługi Newsletter Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie od Usługodawcy informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204) na podany w Profilu adres poczty elektronicznej

14.3. Użytkownik może w każdym momencie zrezygnować z subskrypcji Newsletterów.

14.4. Likwidacja Konta nie powoduje zaprzestania subskrypcji Newsletterów.

15.1. Szczegółowe zasady korzystania z poszczególnych Usług mogą określać odrębne regulaminy świadczenia tych Usług.

15.2. Usługodawca nie gwarantuje Użytkownikowi utrzymania każdej z Usług świadczonej w serwisie www.ptaki-polski.pl w każdym czasie. Usługodawca może dowolnie likwidować, zawieszać działanie bądź tworzyć nowe Usługi.

VI. Przepisy końcowe

16.1. Usługodawca zastrzega prawo do zmiany niniejszego regulaminu w każdym czasie. O każdej zmianie Usługodawca powiadomi Użytkowników co najmniej na 14 dni przed wejściem jej w życie.

16.2. Powiadomienie o zmianie treści regulaminu może nastąpić w szczególności poprzez zamieszczenie stosownej informacji w serwisie www.ptaki-polski.pl, bądź przy logowaniu Użytkownika na jego Koncie, a także poprzez przesłanie informacji na wskazany adres poczty elektronicznej.

16.3. Odmowa wyrażenia zgody na zmianę treści regulaminu oznacza rezygnację z korzystania usług świadczonych w serwisie www.ptaki-polski.pl.

17. Przez rejestrację w serwisie www.ptaki-polski.pl Użytkownik wyraża zgodę na postanowienia regulaminu.

 

Copyright © Agencja Przyrodnicza AVES 2019